SPZOZ

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28 ogłasza z dniem 13.03.2023 r konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodziców we wrocławskich przedszkolach” od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2023 r.

Organizatorem konkursu ofert jest Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28.

Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja zadania pn. „Prowadzenie zajęć edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodziców we wrocławskich przedszkolach” zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Konkursu.

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i posiadające stosowne uprawnienia zawodowe do realizacji programu.

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY:
Umowa zostanie zawarta od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.

MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Szczegółowych informacji udziela p. Kamila Nahorska, tel. 71/335-29-60 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, Wrocław ul. Podróżnicza 26/28 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem: „Prowadzenie zajęć edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodziców we wrocławskich przedszkolach” – konkurs ofert 2023 oraz nazwą i adresem Oferenta

na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 pokój nr 207
Termin składania ofert upływa 22.03.2023 r. o godz. 10.00.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi 22.03.2023 o godz. 11.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ul. Podróżnicza 26/28

KRYTERIUM OCENY OFERT:
– koszt 1 spotkania z lekarzem stomatologiem w przedszkolu
dotychczasowe doświadczenie Oferenta w prowadzeniu działań edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, 3-6 lat, brak doświadczenia skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi 24.03.2023 roku do godz. 15.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, ul. Podróżnicza 26/28 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie: możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia, przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert, oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

PROTESTY I ODWOŁANIA: w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do kierownika udzielającego zamówienie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń stanowiących przedmiot Konkursu do czasu jego rozpatrzenia.

Zatwierdzam:
Dyrektor WCZ SP ZOZ
Wojciech Skiba

Link do konkursu

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?