OBOWIĄZKI LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW JAKO PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE

 1. Statystyka publiczna
 2. Odpady medyczne
 3. Gazy i pyły
 4. Inne

 

1. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZO-STATYSTYCZNE

Przypominamy lekarzom prowadzącym praktyki lekarskie i dentystyczne o obowiązku uczestnictwa w badaniach statystycznych statystyki publicznej za rok 2022.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.).
 • Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Forma przekazywania danych:

 • obowiązującą formą przekazywania danych jest forma elektroniczna realizowana przez System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html
 • wypełnienie sprawozdań wymaga zalogowania się w Systemie
 • konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania w latach ubiegłych nie uległy zmianie i pozostają aktywne.
 • osoby, korzystające po raz pierwszy z systemu muszą się zarejestrować zgodnie z wytycznymi, znajdującymi się pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/register.html

Jakie dane należy przekazać:

Nazwa sprawozdania Wytyczne Termin składania do dnia:
MZ-88 – sprawozdanie o pracujących
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
Obligatoryjne dla każdej praktyki.

Sprawozdanie składają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

10 kwietnia 2023r.
MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach

pracujących w podmiotach wykonujących
działalność leczniczą

10 kwietnia 2023r.
W zależności od udzielanych świadczeń w indywidualnej lub grupowej praktyce/praktyce specjalistycznej, należy wypełnić, po uprzednim zaznaczeniu w ankiecie w SSOZ odpowiednio:
M-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej Dotyczy praktyk zawodowych posiadających

kontrakt z NFZ w 2022r.

31 marca 2023 r.
MZ-13 – sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Gabinet pulmonologiczny 22 lutego 2023 r.
MZ-14 – sprawozdanie o leczonych
w poradni skórno-wenerologicznej
Gabinet wenerologiczny 1 marca 2023 r.
MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Gabinet psychiatryczny 28 lutego 2023 r.
MZ-24 – sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Gabinet ginekologiczny 14 lutego 2023 r.

Gdzie uzyskać pomoc:

Wyniki badań statystycznych będących we właściwości Ministra właściwego ds. Zdrowia:

2. ODPADY MEDYCZNE

Do 15 marca każdego roku należy złożyć do marszałka województwa dolnośląskiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok.

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący indywidualne praktyki lekarskie i dentystyczne są zobowiązani do zgłoszenia wniosku o wpis do BAZY DANYCH o PRODUKTACH I OPAKOWANIACH oraz o GOSPODARCE ODPADAMI (BDO).

Uzyskanie wpisu do w/w rejestru jest konieczne do prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami wyłącznie w wersji elektronicznej.

Brak indywidualnego numeru konta w BDO spowoduje, iż lekarz lub lekarz dentysta prywatnie praktykujący nie będzie mógł wystawić karty przekazania odpadów, a firma zajmująca się odpadami nie będzie mogła ich odebrać.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://bip.dolnyslask.pl/a,125081,wydzial-oplat-srodowiskowych.html

Ponadto informacji w powyższym zakresie udziela Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ul. Walońska 3-5 –

Rejestr BDO , tel. 71 770 43 64, 71 770 43 41, 71 770 43 45, 71 308 04 10, 71 308 04 12, 71 308 04 13, 71 308 04 14.;

 

3. GAZY I PYŁY

Dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w ramach swojej praktyki korzystają z samochodów lub posiadają w pomieszczeniach praktyki kotłownie.

Do 31 marca każdego roku należy przekazać marszałkowi województwa sprawozdanie zawierające informacje i dane o ilości oraz rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz ewentualnie uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok.

Nie wnosi się opłat na rachunek Urzędu Marszałkowskiego z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie ma obowiązku przedkładania wykazu danych marszałkowi województwa.

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ul. Walońska 3-5.

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: Wrocław,  tel. 71 770 43 72, 71 770 43 46, 71 770 42 89; 71 770 41 68, 71 308 04 16, 71 308 04 15.

Legnica, tel. 76 862 90 06.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie

https://bip.dolnyslask.pl/a,125081,wydzial-oplat-srodowiskowych.html

Jednocześnie zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.673) , podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2443).

Raport wprowadza się do krajowej bazy przez stronę internetową: http://www.krajowabaza.kobize.pl

 

3. INNE

Obowiązki sprawozdawcze

 1. Lekarze – pracodawcy, których pracownicy są narażeni na ryzyko zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, są zobowiązani do:
  • sporządzania i wdrażania procedur bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami,
  • sporządzania i wdrażania procedury używania odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia środków ochrony indywidualnej,
  • oceny procedur raz na 2 lata,
  • prowadzenia wykazu zranień ostrymi narzędziami,
  • uzupełniania wykazu w razie zaistnienia zdarzenia,
  • sporządzania raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami,
  • nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Lekarze prowadzący praktyki zawodowe są zobowiązani do:
  • przeprowadzania kontroli wewnętrznych – tzw. audytów,
  • przechowywania i okazywania na żądanie organów sanepidu w przypadku kontroli,
   nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 3. Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, używający aparatów rentgenowskich są zobowiązani do:

prowadzenia pomiarów dawek indywidualnych albo pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz rejestrowania danych w tym zakresie,
przekazania informacji wynikających z rejestru w terminie do 15 kwietnia roku następnego uprawnionemu lekarzowi prowadzącemu dokumentację medyczną pracowników oraz do centralnego rejestru dawek,
przeprowadzania audytów wewnętrznych,
co najmniej raz w roku.

Testy eksploatacyjne (podstawowe) dla urządzeń stosowanych w radiografii ogólnej analogowej:

 • zgodność pola promieniowania z polem świetlnym – raz w miesiącu,
 • powtarzalność zaczernienia – raz w miesiącu,
 • rozdzielczość wysoko i niskokontrastową – co 6 miesięcy,
 • kratka przeciwrozproszeniowa – co 3 miesiące,
 • system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) – co 6 miesięcy.

 

Testy eksploatacyjne (podstawowe) dla urządzeń stosowanych w radiografii cyfrowej:

 • zgodność pola promieniowania z polem świetlnym – raz w miesiącu,
 • powtarzalność zaczernienia – raz w miesiącu,
 • rozdzielczość wysoko i niskokontrastową – co 6 miesięcy,
 • kratka przeciwrozproszeniowa – co 3 miesiące,
 • system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) – co 6 miesięcy,
 • artefakty – co 6 miesięcy
 • procesy wywoływania – codziennie (dotyczy tylko aparatów do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii),
 • świetlenie ciemni – co 6 miesięcy (dotyczy tylko aparatów do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii),
 • ocenę zdjęć RTG – codziennie (dotyczy tylko aparatów do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii).

Lekarzy dentystów stosujących stomatologiczne aparaty do zdjęć wewnątrzustnych obowiązują testy podstawowe:

 • test rozdzielczości wysoko- i niskokontrastowej – co 6 miesięcy,
 • test powtarzalności zaczernienia obrazu – co miesiąc.

Testy eksploatacyjne (specjalistyczne):

 • co najmniej raz na 24 miesiące.

Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej:

uzyskanie co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat.

Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2759)

 

Inne obowiązki

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe:

 • zgłoszenie zmiany danych praktyki do rejestru prowadzonego przez DIL ‒ 14 dni od momentu zaistnienia zmiany,
 • zmiana formy opodatkowania może nastąpić w każdym miesiącu pod warunkiem  zaktualizowanie formularza CEIDG-1 najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku.

 

Powyższe dane zostały przygotowane na bazie przysłanego do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej pisma z Centrum e-Zdrowia. Pełny tekst pisma znajdziecie Państwo na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej link

lek. dent.  Alicja Marczyk-Felba
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL

mec. Beata Kozyra-Łukasiak, radca prawny DIL

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?