Regulamin Komisji Stomatologicznej

Załącznik  do Uchwały Nr 133/2019 DRL z dnia 28.11.2019 r.

Regulamin działania Komisji Stomatologicznej

§ 1

Komisja Stomatologiczna DRL, zwana dalej Komisją działa w oparciu o niniejszy Regulamin, Uchwałę nr 11/2010 XXVII Zjazdu Delegatów DIL z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie regulaminu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej  oraz zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz.1708 ze zmianami).

§ 2

Komisja Stomatologiczna DRL jest stałą, wieloproblemową Komisją DRL, obejmującą swym działaniem wszystkie sprawy, jakimi zajmuje się samorząd lekarski, a w szczególności te, które w jakikolwiek sposób wpływają lub mogą wpływać na wykonywanie zawodu lekarza dentysty.

§ 3

Pracami Komisji Stomatologicznej DRL zwanej dalej Komisją kieruje Przewodniczący powoływany przez Dolnośląską Radę Lekarską we Wrocławiu, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Komisji, którego Komisja wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Komisji.

§ 4

  1.  Komisja odbywa posiedzenia raz na dwa miesiące lub w zależności od potrzeb.
  2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji.
  3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący Komisji.
  4. Komisja Stomatologiczna DRL powołuje Prezydium Komisji, które stanowi przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz przedstawiciele delegatur DIL, będący lekarzami dentystami.

§ 5

Członkowie Komisji są zawiadamiani o terminie posiedzenia oraz o porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Komisji, w formie pisemnej, e-mailowej lub za pośrednictwem innych środków łączności na odległość (fax, telefon – rozmowa lub sms), zgodnie ze zgłoszoną i zadeklarowaną  przez danego członka Komisji formą powiadamiania.

§ 6

Członkowie komisji zobowiązani są brać czynny udział w pracach Komisji.

§ 7

  1. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
  2. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 8

  1. Członek Komisji, który nie usprawiedliwił swojej  nieobecność, na trzech posiedzeniach Komisji w ciągu roku zostaje skreślony z listy członków, jeżeli nie złoży deklaracji na piśmie, w której ponownie wyraża chęć pracy w Komisji. Decyzję o zachowaniu członkostwa w Komisji podejmuje się na najbliższym posiedzeniu.
  2. Rezygnacja z członkostwa w Komisji wymaga formy pisemnej.

§ 9

Z każdego posiedzenia Komisji sporządzony jest protokół, który zostaje przesłany członkom Komisji wraz z zaproszeniem na kolejne posiedzenie Komisji.

§ 10

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia biuro DIL.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?