Strzałka Wróc do kalendarium

20.01.23

al. Matejki 6
Wrocław | 10:00 - 13:00

Kiedy: 20 stycznia

Gdzie: al. Matejki 6, Wrocław

Organizator: Komisja Kształcenia i Komisja Stomatologiczna Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

Czas trwania kursu 3 godziny stacjonarnie + 9 godzin samokształcenia

Forma: forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora w dniu szkolenia, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców

Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higieni-cznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy , Dz.U. nr 180, poz.1860). Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami, prywatnymi zakładami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych). Po szkoleniu odbędzie się test sprawdzający, na podstawie którego każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu. Zaświadczenie ważne jest 5 lat i pozwala na możliwość szkolenia swoich nowo zatrudnionych pracowników z zakresu szkolenia BHP wstępnego - stanowiskowego, wypisując pracownikowi tzw. kartę szkolenia wstępnego. Koszt zaświadczenia wynosi 100 PLN. Istnieje możliwość wystawienia faktury. Płatności należy dokonać na konto 51 1090 2398 0000 0006 0802 2212 (Agencja HMK s.c. Ośrodek Kształcenia, Mariusz Rudkiewicz, Honorata Rudkiewicz–Kryl, ul.Miernicza 25/2 i 3, 50-435 Wrocław) najpóźniej do dnia 31.12.2022r. W tytule przelewu należy wpisać: BHP DIL + NIP swojej firmy oraz dane do faktury. Na 2 tygodnie przed terminem szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną materiały do samokształcenia kierowanego.

Odbiór certyfikatu w dniu szkolenia, po weryfikacji dokonania płatności.

komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl

Omawiane zagadnienia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP, z omówieniem źródeł prawa międzynarodo-wego. Aktualne przepisy, w tym dotyczące obowiązków w zakresie BHP oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP; ochrony pracy kobiet i młodocianych; profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami; szkolenia w zakresie BHP; organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy.

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników
w procesach pracy.

6. Zasady postępowanie w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożenia, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?